📍آیا سرویس ارتقا و انتشار فقط مختص به بازی موبایل است؟