📍آیا هر بازی موبایلی که برای ارتقا و انتشار ثبت کنم توسط ایرانASO پذیرفته می‌شود؟