📍در صورتی که تمایل به استفاده از پنل خودم داشته باشم چطور می‌توانم از خدمات ارتقا و انتشار استفاده کنم؟